Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie, było to pierwsze badanie roczne w projekcie „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, którego celem było dowiedzenie się, co Polacy myślą o internecie. Przeprowadzono ankiety wśród internautów w wieku 18 i więcej lat oraz wśród osób niekorzystających z internetu w wieku 45-64 lat.

Pierwsza część badania dotyczyła internautów w wieku 18+. Osoby, które w ciągu dnia korzystają z internetu najdłużej (osiem godzin i więcej), to głównie mieszkańcy dużych miast - powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Z internetu częściej niż inni korzystają osoby z wyższym wykształceniem.

Najmłodsi internauci dużo częściej niż dorośli korzystają z sieci na kilku różnych urządzeniach - np. na komputerze i urządzeniach mobilnych.

"W tej grupie, najmłodszych internautów, potencjał Internetu jest pozytywnie postrzegany na niemal każdej płaszczyźnie. Zdaniem zdecydowanej większości +Polaków – internautów+, pozwala on na m.in. łatwy dostęp do wiedzy, daje możliwość dokształcania się, czy zarządzania kontem bankowym" - ocenił cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Według resortu badanie wskazuje, że zdaniem internautów "korzystanie z Internetu podnosi jakość życia niemal w każdym aspekcie": pozwala na łatwe nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich, na łatwy dostęp do informacji i wiadomości, na łatwy dostęp do wiedzy, możliwości dokształcania się, na łatwe uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym, wyrażanie własnych opinii, udział w sondażach i głosowaniach. Zwracano również uwagę na łatwiejsze poszukiwanie pracy, łatwiejszy dostęp do rozrywki, kultury, łatwiejsze korzystanie z usług turystycznych, transportowych, opłacanie rachunków, zarządzanie swoim kontem bankowym, załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów czy sprzedawanie. Pozwala także na łatwe zdobywanie informacji dotyczących zdrowia, korzystania z usług medycznych.

MC przebadało także osoby w wieku 45-64 lata, niekorzystające z internetu. Z badania wynika, że 67 proc. respondentów nie posiada w gospodarstwie domowym dostępu do sieci. Co trzeci respondent w tej grupie, mimo niekorzystania z internetu, ma do niego dostęp. Cztery na dziesięć gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby niekorzystające z sieci, ma internet.

Najczęstszymi użytkownikami sieci w gospodarstwach domowych osób z wyższym wykształceniem są dzieci (76 proc).

Według resortu, badani do najczęstszych przyczyn niekorzystania z internetu zaliczają: brak potrzeby, brak wystarczających umiejętności i brak pieniędzy na kupno sprzętu do jego obsługi. Starsi respondenci, w wieki 55-64 lata, częściej od osób w wieku 45-54 lata wskazują, że nie posiadają wystarczających umiejętności do korzystania z sieci (33 proc. względem 27 proc.).

Rozważanie korzystania z internetu jest uzależnione od sytuacji materialnej respondentów.

"20 proc. osób niekorzystających z Internetu rozważa korzystanie z niego w bliżej nieokreślonej przyszłości. 6 proc. rozważa korzystanie jeszcze w ciągu tego roku. Co ciekawe, zgodnie z deklaracjami naszych badanych, korzyść w formie dostępu do informacji, mogłaby przekonać 33 proc. osób niekorzystających z sieci do rozpoczęcia korzystania z niej" – opisywał Zagórski.

"Najważniejszym, z punktu widzenia zainteresowania korzystaniem z Internetu, jest posiadanie do niego dostępu. Jeśli osoba posiada już dostęp, będzie bardziej skłonna, aby z niego korzystać" - dodał minister.

Według MC na rozważanie dostępu do sieci wpływa też perspektywa podniesienia jakości życia, łatwiejsza komunikacja z bliskimi oraz łatwiejszy sposób poszerzania wiedzy.

Ankiety wśród internautów w wieku 18. i więcej lat zrealizowano techniką CAWI, a ankiety wśród osób niekorzystających z internetu w wieku 45-64 lat - z zastosowaniem techniki CATI. W ramach pierwszego z modułów zrealizowano 4985 wywiadów, zaś w ramach drugiego 1000 wywiadów. Badania koncentrowały się na czterech obszarach tematycznych dotyczących korzystania z internetu widzianych oczami internautów oraz osób niekorzystających z internetu w wieku 45-64 lat w Polsce. Na obszary te składały się przede wszystkim: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci oraz programowanie. Zakres tematyczny wynikał z obszarów, których dotyczyły będą kampanie informacyjne promujące korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

Badania zrealizowano w listopadzie i grudniu 2018 r. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś