Wypadek przy pracy

Wypadkiem przy pracy określa się nagłe wydarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, np. niezapewnieniem przez pracodawcę należytych warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy, które skutkuje urazem ciała lub śmiercią pracownika.

Jakie sytuacje uznaje się za wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy unaje się uraz lub zgon pracownika, który nastąpił:
•    podczas lub w związku z wykonywanymi przez pracownika zwykłymi czynnościami i obowiązkami lub na skutek zastosowania się do polecenia przełożonych;
•    podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zadań i czynności na rzecz pracodawcy, również bez jego polecenia;
•    w trakcie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy, w czasie drogi między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Ponadto, do takich sytuacji zalicza się również:
•    wypadki podczas zawodów sportowych oraz treningów przez osobę, która otrzymuje stypendium sportowe;
•    wypadków podczas odbywania stażu, praktyk, przygotowania zawodowego dorosłych oraz osób pobierających stypendium w okresie odbywania takiego szkolenia lub wysłanych na szkolenia zawodowe z Urzędu Pracy.
Do wypadku przy pracy nie zalicza się sytuacji, gdy pracownik uległ wypadkowi podczas załatwiania swoich spraw prywatnych, nawet gdy miało to miejsce w godzinach pracy.

Inne sytuacje, uznawane jako wypadki przy pracy

Pracownik, na skutek wykonywania poleceń przełożonego lub wykonywania zadań służbowych również bez polecenia, może ulec nieszczęśliwym wypadkom poza miejscem pracy. Są to m.in.:
•    wypadki podczas podróży służbowych – wyjątkiem może być spowodowanie wypadku z winy pracownika, które nie dotyczyło zleconych mu do wykonania zadań;
•    wypadki podczas szkoleń z zakresu samoobrony;
•    wypadki, które miały miejsce podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy.

Rodzaje wypadków przy pracy

Wśród wypadków przy pracy wyróżnia się:
•    wypadek śmiertelny, na skutek którego śmierć pracownika nastąpiła maksymalnie 6 miesięcy licząc od dnia wypadku;
•    ciężki wypadek przy pracy, do którego zalicza się m.in.: utratę wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, rozstrój zdrowia zaburzający działanie podstawowych funkcji organizmu, trwałe choroby psychiczne, oszpecenie ciała lub jego zniekształcenie;
•    wypadek zbiorowy, w którym ucierpiało co najmniej dwóch pracowników.

Jak dochodzić swoich praw?
W sytuacji, gdy wydarzył Ci się wypadek podczas wykonywania obowiązków i poleceń służbowych, lecz Twój pracodawca nie chce go uznać – możesz złożyć skargę i odwołać się od tej decyzji w Sądzie Pracy. Również spadkobiercy pracownika, który poniósł śmierć w miejscu pracy, mają prawo odwołać się od takiej decyzji i zgłosić sprawę do Sądu Pracy.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.