Dla firmy kluczowe jest także kształtowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi, ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego i utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy, aby zbudować wizerunek odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo grupy.

Globalne zasady, lokalne działania

Spółka stworzyła strategię w oparciu o Dziesięć Zasad Global Compact – inicjatywę ONZ poświęconą realizacji misji CSR w ujęciu globalnym. Spełnia ona również wytyczne Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali, a także wytyczne Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI G4) dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie działania KGHM związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są więc realizowane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jednocześnie spółka stawia sobie za cel, aby połączyć w nich ponad 55-letnie doświadczenia i współczesne wyzwania stojące przed nowoczesnym przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym. Dlatego też konsultowała zapisy strategii z najwyższą kadrą menedżerską, społecznościami lokalnymi, pracownikami oraz kluczowymi partnerami. Strategię wytyczono do roku 2021 z perspektywą do 2040 roku, ale raz na kwartał w danym roku obrotowym jest ona przeglądana.

Współpracę ze społecznościami lokalnymi i organizacjami wewnętrznymi spółka buduje w oparciu o zasady długofalowego zaangażowania, prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi i dba o pozyskiwanie społecznego przyzwolenia na swoją działalność. Wprowadza też jednolite i transparentne zasady dotyczące dobroczynności i sponsoringu. Ponadto tworzy programy zaangażowania społecznego na rzecz lepszego zrozumienia oczekiwań interesariuszy oraz w odpowiedzi na ich potrzeby.

Filarem strategii jest ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego. Aby to osiągnąć, kierownictwo KGHM stawia na utrzymanie i rozwój współpracy handlowej z długoletnimi i stabilnymi partnerami, rozwija współpracę międzysektorową i stara się uzyskać pozycję „inwestora z wyboru”, dzięki przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowaniu relacji z dostawcami.

Wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy kreowany jest w oparciu o najwyższe standardy dialogu z pracownikami, ochronę ich zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w pracy. Ważna jest również stabilność zatrudnienia i wynagrodzeń, a także ciągłe dokształcanie załogi. Promowanie działań wolontariatu pomaga z kolei budować zaangażowanie pracowników w Grupie Kapitałowej. Aby pracownicy czuli się w swoim miejscu pracy komfortowo, KGHM stawia na transparentność w oparciu o zasady etyki i ładu korporacyjnego, a w szczególności poszanowanie praw człowieka.

Budując wizerunek Grupy KGHM przyjaznej środowisku i zdrowiu, spółka realizuje program ECO Zdrowie oraz inicjatywy na rzecz ochrony innowacyjności i środowiska naturalnego Strefa Innowacji, Promocja Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym. Poza tym tworzy i wspiera programy oraz inicjatywy mające na celu minimalizację wpływu przemysłu na środowisko, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej, zarządzanie odpadami i rekultywację terenów po zamknięciu kopalń i ochronę wód.

Ostatni, ale wcale nie najmniej ważny cel to wzrost efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Aby go zrealizować, KGHM wprowadza standaryzację zasad komunikowania się oraz zachowań wewnątrz i na zewnątrz grupy kapitałowej. Organizuje skoordynowane działania PR na szczeblu międzynarodowym, standaryzuje i konsoliduje narzędzia sprawozdawcze w kluczowych spółkach z Grupy Kapitałowej. Buduje międzynarodowy system edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Słuchamy głosów ludzi

„Wszędzie, gdzie działamy lub chcemy działać, spotykamy się z lokalnymi władzami” – deklarują przedstawiciele firmy. „Prowadząc działania na kilku kontynentach, KGHM Polska Miedź SA styka się z różnymi kulturami i wchodzi w interakcję z lokalną rdzenną społecznością. Zachowanie poprawnych relacji to jeden z naszych priorytetów. Zawsze postępujemy zgodnie z prawem i dbamy o reputację KGHM. W każdym obszarze, w którym działamy, czujemy się odpowiedzialni za lokalne społeczności, analizujemy aspekty społeczne i kulturowe naszego oddziaływania” – można przeczytać w materiałach spółki.

Relacje ze społecznościami lokalnymi w KGHM reguluje Kodeks Etyki. Zgodnie z nim firma wspiera rozwój społeczny i gospodarczy w miejscach, w których działa. Robi to przez działania określone w Strategii Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu. Chodzi m.in. o działania związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnym inwestowaniem czy budowaniem miejsc pracy.

O tym, że zapisy w strategii nie są tylko martwą literą, świadczą przekazane lokalnym społecznościom pieniądze. W ubiegłym roku firma prowadziła rozmowy na temat współpracy przy rozbudowie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o Kwaterę Południową. W efekcie podpisano porozumienie z gminami Rudna i Grębocice, dzięki którym do 2019 roku otrzymają one środki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, opieki zdrowotnej i sanatoriów dla dorosłych, rewitalizację parków i miejsc do wypoczynku, oczyszczanie rowów, zabezpieczenie rzek, ochronę gleb i upraw przed szkodliwym wpływem przemysłu, ochronę dóbr kultury.

Gmina Polkowice z kolei otrzymała wsparcie przy organizacji i sfinansowaniu letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opieki zdrowotnej, ochronie gleb i upraw, poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną, poprawy dostępu do internetu, poprawy zasięgu telefonii komórkowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności bezpośrednio sąsiadującej z Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”.

Poza tym w gminach Zagłębia Miedziowego prowadzony jest Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym KGHM Polska Miedź SA. Jego celem jest otoczenie opieką profilaktyczną mieszkańców Zagłębia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Firma gwarantuje im wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne do górskich lub nadmorskich uzdrowisk w ramach zielonych szkół, całoroczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenie, badania monitorujące obecność ołowiu we krwi, badania w zakresie obecności arsenu w organizmie oraz organizuje zajęcia z edukacji ekologicznej połączone z promocją zdrowia. W ubiegłym roku KGHM podpisał także umowę partnerską z gminą Gaworzyce na przebudowę drogi w Kłobuczynie, zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu i gradu w lipcu 2016 roku. Przekazał też 0,5 mln zł na pomoc ofiarom nawałnic. Sfinansowano w ten sposób wynajem kontenerów mieszkalnych oraz odbudowano ogródek jordanowski na terenie województw kujawsko–pomorskiego oraz pomorskiego.

Dzięki KGHM pięć rodzin z Kazachstanu odnalazło w Polsce swój dom – firma zaoferowała repatriantom zatrudnienie, pomoc w poszukiwaniu mieszkań, codzienne wsparcie w adaptacji do polskich warunków.

„Współpracujemy z okolicznymi gminami między innymi przy strategiach ich rozwoju, wspomagamy je poprzez płacenie podatków, czy zatrudnianie mieszkańców lokalnych miejscowości. Zawarliśmy szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców” – deklaruje kierownictwo spółki.

Fundacje KGHM

Społeczna odpowiedzialność biznesu to również działalność dobroczynna i charytatywna. Realizuje ją Fundacja KGHM Polska Miedź. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. Fundacja powstała w 2003 roku, aby wspierać realizację wszelkich inicjatyw lokalnych i regionalnych, a także ogólnopolskich i globalnych projektów. Współfinansuje też ważne społecznie inicjatywy i ciekawe projekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, nauki i edukacji, sportu i rekreacji oraz kultury i tradycji. W ubiegłym roku przekazała w formie darowizn ponad 15,6 mln zł na realizację 432 projektów oraz niemal 1 mln dla 161 osób fizycznych.

Ponadto w 2014 roku powołana została fundacja Revimine, która powstała w celu realizowania działań chroniących dziedzictwo kulturowe i tradycje górniczo-hutnicze Zagłębia Miedziowego. Fundacja wspiera przedsięwzięcia oraz inicjatywy mające na celu rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych, wyłączanych z eksploatacji oraz kompensację przyrodniczą.

Partner