Polskie dzieci, w porównaniu do innych młodych Europejczyków, mają utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej. Jeszcze gorzej jest z opieką nad maluchami do lat trzech. Na szczęście placówek opieki nad dziećmi wciąż przybywa, a ich oferta edukacyjna jest coraz atrakcyjniejsza. Mogą one liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Dotacje są dostępne w programach regionalnych.

Na inwestycje

Dotacje są udzielane na tworzenie nowych miejsc w istniejących lub nowo tworzonych przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej oraz placówkach opieki nad dziećmi do lat trzech. Preferowane są lokalizacje charakteryzujące się słabym dostępem do takich usług. Pod uwagę są też brane trendy demograficzne na danym obszarze. - Wymagamy, aby placówka funkcjonowała minimum dwa lata po zakończeniu realizacji projektu, choć oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby dzisiejsi wychowankowie mogli za wiele lat przyprowadzić do niej własne pociechy – podkreśla Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju.

W poszczególnych województwach są spore różnice w zakresie udzielanego wsparcia, dlatego warto dokładnie zapoznać się z dokumentami, a szczególnie dokumentacją konkretnego konkursu o dofinansowanie. Główne rodzaje wydatków, związanych z uruchomieniem lub rozwojem placówki edukacji przedszkolnej to:

● Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń czyli dostosowywanie ich dla dzieci, w tym niepełnosprawnych. Do tej kategorii należy także zagospodarowanie otoczenia przedszkola – plac zabaw, piaskownice, czy adaptacja wejścia do przedszkola. W szczególnych wypadkach, gdy nie ma innej możliwości, dopuszczalna jest również budowa całego budynku.

● Wyposażenie placówki – to kategoria, w której można wskazać dwa rodzaje kosztów: techniczne i edukacyjne. Do pierwszych należą przedmioty niezbędne, by placówka mogła działać, czyli całe wyposażenie części, w której przebywają dzieci oraz zaplecza – szczególnie kuchennego. Drugą grupę stanowią materiały do pracy: pomoce logopedyczne, sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych ale także kredki, farby, bloki, itp.

● Koszty pośrednie na etapie realizacji projektu, czyli koordynacja całości działań, obsługa księgowa. Mogą się tu również zaliczać koszty przygotowania nauczycieli, którzy będą pracować w grupach różnowiekowych.

● Bieżące funkcjonowanie – w pierwszym okresie funkcjonowania nowego miejsca możliwe jest uzyskanie wsparcia na koszty bieżące, najczęściej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W większości województw nie ma ograniczeń co do maksymalnej wysokości dotacji. W niektórych wprowadzone jest wymagane minimum wielkości projektu, np. w wysokości 100 tys. zł. Część regionów ogranicza dodatkowo wysokość środków, które można przeznaczyć na budowę placu zabaw.

Na edukację

Dotację można też uzyskać na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych lub podniesienie ich jakości. Warunkiem koniecznym jest zwiększenie liczby dostępnych miejsc. Dofinansowanie jest udzielane na pokrycie wydatków umożliwiających realizację dla przedszkolaków zajęć:

● edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, w tym matematyczne oraz porozumiewanie się w językach obcych,

● edukacyjnych rozbudzających kreatywność i innowacyjność oraz umiejętności społeczne,

● kompensacyjno-wyrównawczych, specjalistycznych np.: logopedycznych, terapeutycznych, psychologicznych oraz gimnastyki korekcyjnej.

Dofinansowane są też działania dla wychowawców:

● kursy i szkolenia doskonalące,

● studia podyplomowe i szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach programu krajowego Wiedza Edukacja Rozwój,

● budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

● współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Dla najmłodszych

Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc w placówkach opieki nad dziećmi ma istotny wpływ na położenie kobiet na rynku pracy. Dlatego w większości programów regionalnych wyodrębnione zostały dotacje na uruchamianie placówek opieki nad dziećmi, które nie ukończyły trzeciego roku życia. Mogą mieć zróżnicowane formy, począwszy od tradycyjnego żłobka, przez klubik dziecięcy, aż po indywidualną nianię. Dofinansowane będzie m.in. tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących podmiotach opieki nad dziećmi, a także tworzenie nowych placówek wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania. Na wsparcie mogą też liczyć inicjatywy mające na celu tworzenie przyzakładowych żłobków/klubów dziecięcych na przykład na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy np. strefy ekonomiczne czy parki naukowo-technologiczne.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Monika Niewinowska