Za opracowanie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym odpowiedzialny jest pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaj Wild.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.

"Przewiduje ona realizację szeregu zamierzeń inwestycyjnych w celu stworzenia uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego (Centralnego Portu Komunikacyjnego), który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej" - czytamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RM.

Jak podkreślono, realizacja Koncepcji wymaga m.in. określenia numerów linii, ich nazwy (tzn. punktu początkowego, końcowego i ewentualnych punktów pośrednich), przybliżonej długości, a następnie ujęcia ich w wykazie linii o znaczeniu państwowym, "z uwagi na ich znaczenie gospodarcze i znaczenie dla spójności sieci kolejowej".

Dzięki temu m.in. organy wydające decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym, a także instytucje zajmujące się finansowaniem inwestycji będą mogły sprawniej realizować zapisy Koncepcji - zaznaczono. Dodano, że inwestorzy infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Centralny Port Komunikacyjny, uwzględnią w swoich regulacjach wewnętrznych treść znowelizowanego załącznika do rozporządzenia.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny.

37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r

W poniedziałek ministrowie omówią także projekt noweli ustawy o odpadach. Według autorów projektu, czyli resortu środowiska nowe prawo jest konieczne, by doprecyzować przepisy odnoszące się do funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), nad której utworzeniem obecnie toczą się prace.

"Zakres funkcjonalności bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zostanie rozszerzony o nowy trzeci moduł BDO - moduł ewidencji odpadów, składającej się dotychczas z dwóch modułów: rejestru BDO oraz sprawozdawczości. Nowy moduł będzie generował największy ruch użytkowników w systemie, a przy tym będzie najbardziej złożonym z modułów systemu BDO" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Według MŚ proponowane rozwiązania umożliwią efektywniejsze wdrożenie modułu sprawozdawczego i służącego ewidencji odpadów, które mają zostać uruchomione w ramach BDO najpóźniej od 1 stycznia 2020 r.

Rząd zajmie się też projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2019.

Zgodnie z projektem ok. 308 tys. zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia dla 6 etatów. Według autorów wynika to z konieczności "wsparcia priorytetowych zadań rządu, które są realizowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)".

Wśród zadań MKiDN, które wymagają dofinansowania rząd wymienił m.in. realizację programu dotacyjnego ministra w zakresie ochrony i kultywacji kultury ludowej i tradycyjnej

"Strategicznym celem tego programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz narodowym, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane są przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. Systematycznie wzrasta liczba wniosków rozpatrywanych przez MKiDN o udzielenie wsparcia z tego programu" - czytamy w projekcie.

Kolejnym zadaniem wymienionym w projekcie jest nadzór i kontrola nad nowymi jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez MKiDN oraz fundacjami oraz obsługa legislacyjna zmian prawa medialnego.

"Zapewnienie zgodności polskiego prawa z prawem europejskim, a także stworzenie ram prawnych umożliwiających rozwój rynku medialnego jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez MKiDN. Prace, które wymagają zintensyfikowania, dotyczą w szczególności następujących obszarów: dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, przepisów dotyczących finansowania mediów publicznych, regulacji prawnych odnoszących się do koncentracji przedsiębiorców na rynku mediów, ustawy o radiofonii i telewizji − tzw. ustawy +deregulacyjnej+ ustawy - prawo prasowe" - dodano.

Wśród zadań wymagających wsparcia rząd wymienił także wzmocnienie i rozwój strategii informacyjno-promocyjnej i wydawanie pozwoleń na wywóz zabytków za granicę. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Aneta Oksiuta, Michał Boroń