Qumak jest jednym z czterech podmiotów, które zostały zakwalifikowane do realizacji dostaw dla systemu ePUAP oraz zawarcia umowy.

"Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na dostawę sprzętu wraz z elementami zapewniającymi ich właściwą instalację i używanie oraz licencje na oprogramowanie standardowe na potrzeby zwiększenia wydajności systemu ePUAP, jego pojemności, dostępności lub bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.

Umowa ma charakter umowy ramowej. Spółka Qumak jest jednym z czterech podmiotów, które na podstawie postępowania, zostały zakwalifikowane do realizacji ww. zadania oraz zawarcia umowy ramowej. Na jej podstawie CPI może udzielać zamówień szczegółowych do łącznej kwoty 26.346.882,89 zł brutto, w okresie jej obowiązywania, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia, podano również.

Podkreślono, że kwota podana w umowie jest orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie zamawiający może zaciągnąć na podstawie tej umowy, a zamówienia szczegółowe będą realizowane w miarę istniejących potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie określał ich zakres w postępowaniach o udzielenie zamówienia szczegółowego, zapraszając zakwalifikowanych wykonawców do składania ofert.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Spółka informatyczna Qumak, notowana na GPW od 2007 r., koncentruje się na usługach w czterech strategicznych obszarach: aplikacjach biznesowych, integracji systemowej, technologiach inteligentnego budynku oraz usługach wsparcia i serwisu technologicznego.