Według NIK Urząd Dozoru Technicznego prawidłowo wykonywał ustawowe zadania, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Uwzględniał zasady oszczędności i wydajności przy naliczaniu i pobieraniu opłat za czynności dozoru technicznego.

Jak poinformowała NIK, Urząd prawidłowo prowadził działalność certyfikacyjną. Stwierdzono natomiast niewydawanie decyzji administracyjnych w sytuacji braku zezwoleń na eksploatację badanych urządzeń.

Reklama

Według Izby nadzór Ministra Gospodarki nad Urzędem Dozoru Technicznego miał głównie charakter formalny, sprowadzający się do zapewniania przestrzegania przepisów prawa. Minister Gospodarki nadał statut UDT, zapewnił przeprowadzenie naboru Prezesa UDT oraz jego powołanie, zlecił opracowanie planu działalności UDT oraz przyjął do wiadomości roczne sprawozdania z działalności urzędu.

Minister nie doprowadził jednak do opracowania dokumentu określającego politykę nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi, w tym nad Urzędem Dozoru Technicznego, a także nie wprowadził wymogu zatwierdzenia sprawozdania finansowego UDT przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

NIK zwróciła uwagę, że nadzór nad działalnością UDT, wbrew dobrym praktykom, nie był sprawowany w sposób systemowy, uwzględniający oceny skuteczności i efektywności prowadzonych działań oraz wsparcie dla realizacji celów.

Ministerstwo nie przeprowadziło analizy i oceny wpływu wzrostu stawki godzinowej na wysokość obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców, pomimo sygnalizowania przez organizacje przedsiębiorców, że zmiana wysokości stawki za godzinę czynności dozoru technicznego spowoduje wzrost kosztów przez nich ponoszonych.

Izba zaznaczyła, że w dalszym ciągu nie doprowadzono do zmiany przepisów ustawy o dozorze technicznym, polegającej na wprowadzeniu wymogu zatwierdzenia przez ministra sprawozdania finansowego UDT.

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, UDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, a wynik finansowy UDT i jego podział zatwierdza prezes UDT. Faktycznie oznacza to, że prezes UDT sam zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki przez siebie kierowanej.(PAP)