43 mln zł – taka kwota czeka na konsorcja naukowo-przemysłowe gotowe włączyć się w nową edycję konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pn. „Silesia pod błękitnym niebem”. Potencjalnych beneficjentów jest wielu, bowiem obszary wsparcia i zagadnienia badawcze programu są szerokie i nie ograniczają się stricte do rozwiązań antysmogowych. Szansę na dofinansowanie mają więc m.in. twórcy technologii z segmentu odnawialnych źródeł energii, energetyki konwencjonalnej czy odzysku energii z odpadów. NCBR i WŚ szukają także wyjątkowych technologii dla zrównoważonego transportu, rozwiązań w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i inteligentnego, pomysłów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza czy technologii monitorowania stanu powietrza i wczesnego ostrzegania przed skutkami zanieczyszczenia powietrza.

- Zanieczyszczenie powietrza i jego następstwa są problemami dotykającymi większość regionów naszego kraju. Dlatego rozwiązania i technologie opracowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” mają mieć swój zaczyn na Śląsku lecz ich kontynuacja i kolejne wdrożenia mają obejmować inne regiony Polski. Wszędzie tam poprawiać mają jakość powietrza i komfort życia mieszkańców – podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Zacieśnić współpracę nauki z biznesem

Nowy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pn. „Silesia pod błękitnym niebem” zostanie ogłoszony już 30 sierpnia. Nabór wniosków rozpocznie się 30 września 2019 r. i potrwa do 29 stycznia 2020 r. Co ciekawe, firmy spoza województwa śląskiego będą mogły realizować projekty badawcze w konkursie z zastrzeżeniem, że w konsorcjum znajdzie się co najmniej jeden podmiot z siedzibą w województwie śląskim. W konkursie NCBR możliwe będzie finansowanie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe, złożone z przynajmniej jednego przedsiębiorcy oraz z co najmniej jednej jednostki naukowej. Obowiązek komercjalizacji badań, będący wymogiem programu, może być przy tym spełniony poprzez udzielenie licencji do wyników przeprowadzonych badań bądź ich sprzedaży lub wprowadzenie do własnej działalności konsorcjanta będącego przedsiębiorcą. - Obszar tematyczny konkursu obejmie takie dziedziny jak chociażby energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport, medycyna. Wspólne Przedsięwzięcie zakłada intensywne zacieśnienie współpracy nauki z biznesem, co jest kluczowe przy tego typu innowacyjnych projektach – dodaje dyrektor Kamieniecki.

Poprawić jakość życia

Już teraz realizowane są projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w pierwszym konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. Konsorcja naukowo-przemysłowe pracują m.in. nad systemem zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach czy nad prototypem platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza.