Bezpośrednia sprzedaż energii do odbiorcy końcowego (cPPA) pozwoli kopalni Bogdanka obniżyć koszty funkcjonowania. Enea dzięki temu zyska na lata gwarancję sprzedaży energii na warunkach korzystnych dla obu stron. „Projekt budowy farm fotowoltaicznych w najbliższym sąsiedztwie Bogdanki to właściwe zagospodarowanie kopalnianych gruntów i zapotrzebowania na energię z poszanowaniem środowiska, przy wykorzystaniu technologii odnawialnych. Zaprojektowany model współpracy, cPPA, przyczyni się do efektywnego wykorzystania aktywów w Grupie, zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii do kopalni, przynosząc obu stronom optymalne korzyści biznesowe” – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Należące do kopalni Bogdanka 55 ha w ciągu najbliższych latach pozwoli na zbudowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 30 MW. Z kolei współpraca między KOWR a Eneą dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeważnie o niskiej przydatności rolniczej. „Energia z instalacji fotowoltaicznych będzie mogła pokryć rosnące zapotrzebowanie w okresie letnim, jej produkcja wesprze jednostki konwencjonalne. Inwestycje w OZE wpisują się w transformację miksu energetycznego Grupy Enea w kierunku zmniejszania emisyjności” – tłumaczy Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.

W celu budowy wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych powołana zostanie spółka celowa, której udziałowcami będą trzy firmy. Podpisały one w październiku tego roku list intencyjny. W skład podmiotu wejdą: z Enea, Enea Wytwarzanie i KOWR. Będzie on nie tylko budować farmy fotowoltaiczne, ale również promować przedsięwzięcia rozwijające OZE na terenach wiejskich, co przyczyni się do ograniczania emisji CO2 pochodzącego z sektora energetycznego oraz przemysłu i rolnictwa.

Dzięki licznym inwestycjom, jak podaje Enea, w samym 2019 roku Grupa odnotowała wzrost udziału OZE w wytwarzanej energii o 12%.