W umowie zastawu występuje zastawnik, czyli wierzyciel i zastawca, czyli dłużnik, właściciel rzeczy zastawionych.

Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome, udział w tych rzeczach lub prawa majątkowe. Może on zabezpieczać zarówno wierzytelność pieniężną, jak i niepieniężną. Zastaw przestaje istnieć po zaspokojeniu wierzyciela.

Zobacz też: