statystyki

Rachunkowość

Zobowiązania długoterminowe

wróć do działu: Rachunkowość »

Zobowiązania długoterminowe (ang. long-term liabilities) – wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa o terminie zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy. Zalicza się do nich przede wszystkim długoterminowe kredyty, pożyczki, Obligacje i inne wyemitowane papiery wierzycielskie.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty