EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrosła do 2 997 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - PKN Orlen osiągnął wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 997 mln zł w III kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 773 mln zł r/r, poinformowała spółka.

"Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (tzw. EBITDA) w omawianym okresie wyniósł 2 890 mln zł i był wyższy
o 579 mln zł (r/r). Ujemny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku raportowym wyniósł (107) mln zł i był niższy o (194) mln PLN (r/r). W rezultacie zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO) wyniósł 2 997 mln zł i był wyższy o 773 mln zł (r/r)" - czytamy w raporcie.

Segment downstream koncernu w III kwartale 2017 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 815 mln zł (r/r). Rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi przerobu ropy o 19% (r/r), co przełożyło się na wzrost wolumenów sprzedaży o 11% (r/r), w tym oleju napędowego o 9%, LPG o 21%, olefin o 54%, poliolefin o 217%, nawozów o 20%, PCW o 56% oraz PTA o 17%. Wzrost marż na produktach rafineryjnych, olefinach i tworzywach sztucznych był w części ograniczony ujemnym wpływem niższych marż na poliolefinach, PTA i nawozach oraz umocnieniem kursu złotego względem walut obcych, podano także.

Z kolei wynik segmentu detalicznego EBITDA wg LIFO w III kwartale 2017 roku utrzymywał się na stabilnym (r/r) poziomie i wynosił 610 mln zł. W tym czasie koncern odnotował 8% (r/r) wzrost wolumenów sprzedaży. Na rezultat pozytywny wpływ miały wyższe (r/r) marże pozapaliwowe na rynku polskim i czeskim, ograniczone przez spadek (r/r) marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim. Sieć stacji w Czechach odnotowała wzrost udziałów rynkowych o kolejne 2,3 pkt proc. (r/r), przy stabilnych poziomach na pozostałych rynkach.

W III kwartale 2017 roku koncern odnotował kolejny wzrost średniego wydobycia o 18% (r/r), osiągając poziom 16,7 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 53 mln zł. W Polsce niższe średnie wydobycie o (-) 0,2 tys. boe/d związane było z planowanymi postojami remontowo-pomiarowymi, podano także.

EBITDA LIFO za 9 miesięcy 2017 roku wyniosła 8 361 mln zł i była wyższa o 1 617 mln zł w ujęciu rocznym.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)