Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (Polenergia ENS) - spółka zależna Polenergii - otrzymała decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczące korekt kosztów osieroconych na łączną kwotę ok. 39,8 mln zł, podała grupa.
"Zarząd [...] powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 30 lipca 2019 r. do spółki zależnej emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2018 rok należnych Polenergii ENS, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.
Ponadto prezes URE wydał na rzecz Polenergii ENS decyzję dotyczącą ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych dla roku 2018.
"Suma wyżej wskazanych korekt rocznych ustalonych dla Polenergii ENS za 2018 r. wynosi ok. 39,8 mln zł. Emitent uważa te kwoty za bezsporne" - czytamy dalej.
Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
(ISBnews)