Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 399 posłów, nikt nie był przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Do ustawy wprowadzono jedną poprawkę. Jak tłumaczył Andrzej Kosztowniak (PiS) podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, jej celem jest "wyeliminowanie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych związanych z zasadami ustalania proponowanych w wezwaniach cen akcji spółek publicznych".

Zmiany przygotowane przez resort finansów dostosowują polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących m.in. zasad publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych.

Centrum Informacyjne Rządu tłumaczyło po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów, że zaproponowano w nim m.in. rozwiązania ułatwiające spółkom, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, identyfikację swoich akcjonariuszy. Ma to umożliwić im bezpośrednią komunikację, "co powinno sprzyjać zwiększeniu zaangażowania akcjonariuszy tych spółek w ich sprawy, w szczególności w perspektywie długoterminowej".

Poinformowano, że przewidziano wprowadzenie wymogu ustanowienia przez spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji tej polityki. Według rządu powinno to przyczynić się do zwiększenia przejrzystości działalności spółek giełdowych i zwiększenia wpływu akcjonariuszy na sprawy takich spółek.

Reklama

Ponadto, niezależnie od zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem UE, założono m.in: wzmocnienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych; rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego Komisji. Ma to przyczynić się do równomiernego i proporcjonalnego podziału obowiązków zastępców między trzy podstawie sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach: 1 stycznia 2020 r. i 3 września 2020 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał