Rozwiązania przewidują m.in.:

- ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia,

- możliwość skierowania lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii,

- umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej,

- umożliwienie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu wydawanie powiatowym inspektorom, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, w przypadku gdy właściwy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać,

- możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia,

- możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie,

- wprowadzenie mechanizmów egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne,

- uproszczenie zasad tworzenia rezerw strategicznych na potrzeby ministra zdrowia,

- zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych,

- wprowadzenie izolacji w warunkach domowych, która może być zastosowana w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych,

- umożliwienie personelowi medycznemu, który przebywa w kwarantannie, udzielania pacjentom wideokonsultacji,

- przesądzenie, że w określonych sytuacjach pewne czynności, związane z kwalifikacją dawców do pobrania krwi, będą mogły wykonywać pielęgniarki i położne, spełniające określone wymagania,

- wskazanie, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie do lat 18 oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.

- umożliwiono szybsze dostosowywanie infrastruktury ochrony zdrowia do potrzeb m.in. poprzez uproszczenie i przyśpieszenie procedur,

- poszerzenie katalogu podmiotów, wobec których minister zdrowia na podstawie specustawy może wydawać polecenia,

- zapisano, że minister zdrowia może określić w drodze rozporządzenia standardy w zakresie ograniczeń udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem czy zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem,

- wprowadzenie kar za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń; wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności o rodzaju czynu. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl