"III kwartał 2016 roku jest pierwszym w tym roku okresem sprawozdawczym, w którym Grupa wypracowała wynik dodatni, co jest efektem w głównej mierze podjętych przez Grupę działań skoncentrowanych na wzroście rentowności realizowanych projektów. Zysk netto [ogółem] w III kwartale 2016r. wyniósł 0,7 mln. zł i spadł w porównaniu do roku poprzedniego o 6,7 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 8,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,41 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 120,61 mln zł rok wcześniej.

Grupa osiągnęła w III kwartale 2016 roku marżę brutto na poziomie 21,77%, co oznacza wzrost poziomu rentowności w stosunku do roku poprzedniego o 6,83 pkt proc. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nadal utrzymywała wysoki udział sprzedaży produktów i usług w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem. W trzecim kwartale 2016 roku wskaźnik ten wyniósł 86%, w odniesieniu do 83% w trzecim kwartale roku 2015. Rentowność operacyjna w III kwartale 2016 r. wyniosła do 1,36%.

Rentowność EBITDA osiągnęła poziom 9,06%. Wskaźnik ten spadł o 2,17 pkt proc. Rentowność brutto i netto wyniosła odpowiednio 2,23% i 1,58%, i spadła w stosunku do III kwartału roku 2015, podano również.

"Istotny wpływ na wyniki branży IT w roku 2016 wywiera stagnacja w sektorze publicznym, jak również opóźnienie w uruchomieniu finansowanych ze środków unijnych projektów z Nowej Perspektywy 2014-2020. Wasko SA realizując w przeszłości duże projekty infrastrukturalne w zakresie budowy systemów szerokopasmowych oraz miejskiej telematyki transportowej w szczególny sposób odczuwa skutki spowolnienia tego typu inwestycji" - czytamy także.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 139,43 mln zł w porównaniu z 327,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,11 mln zł wobec 7,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r.

(ISBnews)