Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 107 mln zł wobec 62 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 300 mln zł wobec 250 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 882 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2 416 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 268 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 263 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 417 mln zł w porównaniu z 7 789 mln zł rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 1 067 mln zł vs 1 003 mln zł.

"Pomimo istotnego wzrostu cen gazu w III kwartale 2021 roku, grupa kapitałowa Grupa Azoty odnotowała wzrost skonsolidowanych wyników na poziomie EBITDA, co było możliwe dzięki dywersyfikacji działalności. Negatywny wpływ na wyniki w okresie 9 miesięcy oraz w III kwartale 2021 roku miały przede wszystkim wyższe ceny surowców (głównie gazu, ale również m.in. propylenu, fenolu, benzenu i fosforytów), wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2. Pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA grupy kapitałowej Grupa Azoty w ww. okresach miały głównie wysokie ceny większości produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa), jak również wyższy łączny wolumen sprzedaży w Segmentach Chemia i Tworzywa. Jednocześnie pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA grupy miał większy od przewidywanego przydział nieodpłatnych praw do emisji CO2, który został ujęty w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji CO2 za I półrocze 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe grupy w III kwartale 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego w kluczowych segmentach były następujące:

1. W Segmencie Nawozy-Agro: Negatywnie na wynik segmentu wpłynął istotny wzrost cen gazu ziemnego. Ponadto wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny i ilości sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w relacji do III kwartału 2020 roku. W efekcie wynik EBITDA segmentu był niższy niż w roku ubiegłym. Wzrost cen nawozów stanowił odzwierciedlenie wyższych kosztów produkcji, nie bez znaczenia były również ograniczenia produkcji u czołowych producentów. Pomimo historycznie wysokich cen gazu, emitent oraz jego spółki zależne nie wstrzymały ani istotnie nie ograniczyły produkcji nawozów, podejmując jednocześnie kroki, aby zabezpieczać przede wszystkim popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest traktowany jako priorytetowy.

2. W Segmencie Chemia wzrost wyników w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów, szczególnie melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów i siarki, co było efektem zwiększonego popytu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały wyższe ceny surowców oraz nieznacznie niższe wolumeny sprzedaży.

3. W Segmencie Tworzywa: Największy wpływ na wyniki segmentu miały wyższe marże - w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku - w całym łańcuchu produktowym (benzen/fenol - kaprolaktam - poliamid 6), wynikające ze zwiększonego popytu na rynkach docelowych zastosowań, nawet pomimo utrzymujących się problemów branży motoryzacyjnej spowodowanych niedoborem komponentów elektronicznych. Ponadto w III kwartale 2021 roku emitent zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie produkcji polioksymetylenu (POM) i dokonał zbycia części aktywów związanych z tą działalnością, co miało pozytywny wpływ na wynik segmentu.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2021 roku, podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produktu jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO , czy biel tytanowa mają również również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychodu ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)