Podczas uroczystości na Zamku Lubelskim, ministrowie podpiszą trójstronne porozumienie, dotyczące: nadania Brygadzie imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego oraz stworzenia podstawy prawnej, umożliwiającej Brygadzie udział w operacjach międzynarodowych. W uroczystościach uczestniczyć będą żołnierze z jednostek afiliowanych do Brygady z Polski, Litwy i Ukrainy.

Nowy patron Brygady, hetman Konstanty Ostrogski był dowódcą sił polsko-litewskich w wojnie z Rosją, której kulminacją była zwycięska bitwa pod Orszą w 1514 r.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada osiągnęła gotowość bojową w grudniu ubiegłego roku. Wtedy, podczas ćwiczeń Common Challenge-16 na poligonie w Nowej Dębie, przygotowanie Brygady zostało ocenione przez międzynarodowy zespół certyfikujący, według standardów i kryteriów obowiązujących oddziały NATO.

W tym roku oficerowie Brygady uczestniczyli m.in. w treningu sztabowym Brave Brother podczas ćwiczeń Dragon-17, w ćwiczeniu Rapid Trident-17 na Ukrainie oraz Saber Guardian 17 na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

Dowództwo Brygady znajduje się w Lublinie. To 58 żołnierzy polskich, 18 ukraińskich i 5 litewskich. W Lublinie stacjonuje też jej batalion dowodzenia.

Pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji na terytoriach swoich państw i będą podporządkowane dowódcy wielonarodowej brygady na czas ćwiczeń i operacji. Jest to: batalion desantowo-szturmowy z ukraińskiej 80. Brygady Desantowo-Szturmowej, litewski Batalion Ułanów im. Wielkiej Księżnej Biruty oraz 5. batalion strzelców podhalańskich i jednostki wsparcia (artyleria, przeciwlotnicy, saperzy i logistycy) z polskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Łącznie to około 4,5 tys. żołnierzy.

Główne zadanie brygady ma polegać na udziale w operacjach pokojowych, a także zacieśnianiu regionalnej współpracy wojskowej i pomocy Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych. Brygada może się też stać bazą do powołania kolejnej grupy bojowej UE. Ma być wykorzystywana w operacjach pod auspicjami: ONZ, NATO i UE oraz w ramach doraźnych koalicji zawiązywanych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami między państwami wystawiającymi siły.

O sformowaniu wspólnego batalionu szefowie resortów obrony: Polski, Ukrainy i Litwy postanowili w 2007 r. w Brukseli. Rok później zdecydowano, że będzie to większa jednostka. Umowę o utworzeniu brygady podpisano w Warszawie we wrześniu 2014 r., a porozumienie techniczne, dotyczące szczegółów jej funkcjonowania - w lipcu 2015 r. we Lwowie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 r. (PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć