Sankcje wobec FinCrea TFI S.A. (poprzednia firma: GE Debt Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie) spowodowane są, jak wynika z komunikatu, rażącym naruszeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez "niewykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI S.A. powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN".

Kary wynikają też z rażącego naruszenia przez Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN postanowień statutów w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 roku - dodaje komunikat.

>>> Czytaj też: Inwestorzy nie mogą wypłacić pieniędzy z funduszy MFM. Powód? Brak gotówki

"FinCrea TFI S.A. powierzając zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w/w Funduszy podmiotowi trzeciemu nie wykonywało bieżącego nadzoru nad realizacja przez ten podmiot powierzonych czynności, do czego było zobowiązane na podstawie art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, co skutkowało wystąpieniem problemów z brakiem dostatecznej płynności w/w Funduszy i spadkiem wartości aktywów płynnych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

KNF dodaje, że cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Działalność funduszy, na które cofnięto zezwolenie, obejmuje, jak przypomina komunikat, m.in. tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Obejmuje także wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI.