Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przygotowany w ministerstwie finansów.

"Projekt ustawy umożliwi stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (+dyrektywa MiFID2+ oraz +rozporządzenie MiFIR+). Nowe rozwiązania mają zapewnić wzrost konkurencyjności i efektywności rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników" - napisano w komunikacie.

"Pośrednio, proponowane przepisy zmierzają m.in. do podniesienia poziomu zaufania inwestorów, ograniczenia ryzyka zakłóceń na rynkach instrumentów finansowych oraz ograniczenia niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku. Oczekuje się, że proponowane rozwiązania zwiększą poziom przejrzystości rynku dla jego uczestników oraz zapewnia im równe warunki działania" - wyjaśniono.

"Podniosą także poziom ochrony inwestorów, wyeliminują niedociągnięcia organizacyjne oraz przypadki podejmowania nadmiernego ryzyka lub braku kontroli ze strony firm inwestycyjnych i innych uczestników rynku" - dodano.

Wśród najważniejszych propozycji zawartych w projekcie wymieniono m.in. wprowadzenie nowej kategorii systemu obrotu – zorganizowanej platformy obrotu. Dzięki temu - jak wskazano, możliwe będzie zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności na rynkach finansowych.

Projekt zakłada utworzenie w ramach alternatywnego systemu obrotu nowej kategorii rynku – rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem autorów projektu powinno to ułatwić dostęp firm do kapitału i ograniczyć obciążenia administracyjne.

Ponadto przewidziano zastosowanie środków i mechanizmów kontroli ryzyka wobec firm, które zajmują się tzw. techniką handlu algorytmicznego lub techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości. Natomiast firmy inwestycyjne świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego zostaną zobowiązane m.in. do przedstawienia informacji czy świadczą usługi w sposób niezależny, a także do ujawnienia kosztów swoich porad i wyjaśnienia podstaw świadczonego doradztwa.

Projekt reguluje zasady obrotu lokatami strukturyzowanymi określonej kategorii oraz wprowadza rozwiązania sprzyjające inwestowaniu za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych – m.in. upoważnia ministra rozwoju i finansów do kształtowania maksymalnego poziomu opłaty z zarządzenie funduszami inwestycyjnymi.

Zdecydowano ponadto, że firmy świadczące niezależne usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi zarządzania portfelem będą miały ograniczone możliwości przyjmowania lub pobierania wynagrodzenia, prowizji lub jakichkolwiek korzyści pieniężnych bądź niepieniężnych od osób trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub dostawców produktów.

Wprowadzono także reguły dotyczące tzw. sprzedaży wiązanej przez podmioty świadczące detaliczne usługi finansowe.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

>>> Czytaj też: Czy bojkot może zablokować zmiany w KRS?