JSW dokona odpisu w segmencie węgiel, rozwiąże część odpisu na KWK Budryk


Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów przeprowadzone w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wykazały utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel wysokości 1 214 mln zł, co obniży wynik operacyjny grupy za 2018 r. Jednocześnie JSW rozwiązała częściowo odpis utworzony w latach ubiegłych dla Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" w wysokości 719,1 mln zł, co powiększy wynik operacyjny, podała spółka.
"Wyniki przeprowadzonych przez JSW testów wskazują na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel, tj. majątku Kopalń Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" oraz Kopalń Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Zofiówka w łącznej wysokości 1 214,0 mln zł. Głównymi przyczynami obniżenia wartości odzyskiwalnej aktywów było:
- ograniczenie dostępu do usług wiertniczo-górniczych charakteryzujących się wzrostem cen tych usług,
- obserwowany wzrost cen stali przekładający się na wzrost kosztów zużycia materiałów,
- konieczność zwiększenia nakładów inwestycyjnych w celu utrzymania dotychczasowych zdolności produkcyjnych w długim okresie czasu,
- konieczność zwiększenia zatrudnienia w stosunku do wcześniej zakładanych ilości oraz wzrost kosztów wynagrodzeń,
- konieczność wycofania się w długim okresie czasu z eksploatacji partii H na Ruchu Zofiówka w następstwie wystąpienia w roku 2018 wstrząsu wysokoenergetycznego" - czytamy w komunikacie.
Dokonanie odpisu pomniejszy jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny JSW, jednak nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
"Jednocześnie spółka informuje, że rozwiązała częściowo odpis utworzony w latach ubiegłych dla Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" w wysokości 719,1 mln zł. Decyzję o rozwiązaniu odpisu spółka podjęła po analizie próbek węgla pozyskanych z robót udostępniających nowe złoża. Zmianie uległa planowana struktura produkcji na Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" w zakresie jakości węgla, która zwiększy przychody możliwe do uzyskania z jego sprzedaży" - czytamy dalej.
Rozwiązanie odpisu powiększy jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny, ale nie wpłynie na sytuację płynnościową. Pozostała po rozwiązaniu wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podano także.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)