Atende miało 0,39 mln zł straty netto, 0,12 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Atende odnotowało 0,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,12 mln zł wobec 0,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,01 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 57,54 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 0,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,02 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 147,12 mln zł w porównaniu z 114,66 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w I półroczu 2019 r. wyniki lepsze, niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. W ujęciu podmiotowym za wzrosty odpowiada głównie nadrzędna spółka Atende, zaś w ujęciu sektorowym największą kontrybucję do wzrostu poziomu przychodów Grupy miał sektor przemysł, handel, usługi, w którym przychody w I półroczu br. wzrosły o 131% r/r i osiągnęły 44 738 tys. zł. Dzięki większej o 28% r/r sprzedaży w I półroczu 2019 r., która wyniosła 147 118 tys. zł, wypracowano zysk brutto na sprzedaży w wysokości 34 617 tys. zł, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu w raportowanym okresie nieznacznie wzrosły (o 5% r/r). Dzięki temu poprawie uległy wynik operacyjny (zysk w wysokości 2 321 tys. zł wobec straty 83 tys. zł rok wcześniej), wynik EBITDA (zysk na poziomie 8 959 tys. zł, wzrost o 136% r/r) oraz wynik netto Grupy Atende (zysk 842 tys. zł wobec straty 1 024 tys. zł w I półroczu 2018 r.)" - czytamy w raporcie.

Łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowane zyski, na poziomach operacyjnym, przed opodatkowaniem oraz netto, osiągnięte w I półroczu 2019 r., był dodatni. Spośród spółek zależnych największy pozytywny wpływ na wyniki miały Sputnik Software, Atende Software i A2CC, dodatnie wyniki wypracowały również spółki TrustIT i Atende Medica, dodano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 6,26 mln zł wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)