Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze, a od 25 maja takie zajęcia w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i dla maturzystów. Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, częściowo zostanie też odmrożona nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

Jak informuje MEN zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Reklama

"Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574, z późn. zm.)" - czytamy w informacji zamieszczonej na stronie resortu edukacji.

Podano w niej, że jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania odbywany przez nauczyciela staż nie ulegnie przedłużeniu.

"Przepisy tego rozporządzenia dopuszczają dokonywanie odpowiednich modyfikacji realizowanego przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego. Zatem jeżeli z uwagi na zmienione warunki kształcenia nie będzie możliwe zrealizowanie jakiegoś działania zaplanowanego przez nauczyciela, nauczyciel może dokonać odpowiedniej modyfikacji planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły" - wyjaśniono.

Jak wskazuje MEN ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stanowi przeszkody do złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

"W świetle obowiązujących przepisów nie ma przeszkód do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych oraz postępowań egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - wskazuje MEN.

>>> Polecamy: Pierwsze badanie rynku pracy od wybuchu pandemii. 10 proc. bezrobocia w Polsce, a może być gorzej

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

"W przypadku zatem wniosków o podjęcie postępowania złożonych do dnia 30 czerwca 2020 r., właściwy organ będzie obowiązany do przeprowadzenia odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz wydania decyzji do dnia 31 sierpnia 2020 r." - podaje resort edukacji.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

W polskim systemie edukacji są cztery stopnie awansu zawodowego: nauczyciel stażysta (rozpoczynający pracę w zawodzie), nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela powiązana jest wysokość jego wynagrodzenia - minister edukacji co roku w rozporządzaniu określa minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Im wyższy stopień awansu osiągnął nauczyciel tym wyższe ma wynagrodzenie zasadnicze. Z wysokością wynagrodzenia zasadniczego powiązana jest wysokość części otrzymywanych przez nauczycieli dodatków.

>>> Polecamy: Poczta Polska: z pośród 80 tys. zatrudnionych w spółce dotychczas zachorowało 38 pracowników