43 559 imigrantów z nowych krajów UE było w marcu zarejestrowanych jako bezrobotni na ogólną liczbę 75 613 bezrobotnych obcokrajowców i 295 658 Irlandczyków. Daje to łączną liczbę bezrobotnych 371 271 (tzw. Live Register).

Imigranci z ośmiu państw przyjętych do UE po 1 maja 2004 r. (wobec Bułgarów i Rumunów nadal obowiązują ograniczenia w dostępie do rynku pracy) są najliczniejszą grupą bezrobotnych wśród ogółu obcokrajowców.

Dane, obejmujące również osoby, które straciły pracę dorywczą lub po upływie okresu zatrudnienia, nie są rozbite na poszczególne narodowości. Polacy są największą grupą imigrantów z nowych krajów ubiegającą się o numery ubezpieczenia socjalnego uprawniającego do legalnego zatrudnienia, stanowiącą 50-60 proc.

Według portalu dynamika przyrostu bezrobocia jest wyższa w przypadku obcokrajowców niż Irlandczyków. W marcu przybyło ogółem 16 834 bezrobotnych, z czego 3 897 to obcokrajowcy (wzrost o 5,4 proc. w porównaniu z lutym), a 12 937 (wzrost o 4,6 proc.) to Irlandczycy.

Regionem najbardziej dotkniętym zwolnieniami była w marcu aglomeracja dublińska, a stosunkowo najmniej - południowy wschód.

W ciągu 12 miesięcy do marca 2009 r. liczba Irlandczyków figurujących na liście bezrobotnych wzrosła o 128 785, a obcokrajowców o 44 494.

Nie-Irlandczycy - obywatele dawnej Piętnastki, Brytyjczycy (do celów statystycznych traktowani jako osobna kategoria), imigranci spoza UE i z nowych krajów - stanowią 20,4 proc. ogółu bezrobotnych. Prawo do zasiłku nabywają po 12 miesiącach pracy.

Stopa bezrobocia w Irlandii wzrosła w marcu br. do 11,0 proc. z 10,4 proc. w lutym. W IV kwartale 2008 r. irlandzki PKB w ujęciu rocznym spadł o 7,5 proc. W najbliższym tygodniu rząd Briana Cowena ogłosi nadzwyczajny minibudżet w związku z pogorszeniem stanu finansów publicznych kraju.