„Obligacje zostały wyemitowane jako pięcioletnie, zdematerializowane, niezabezpieczone, zmienno-kuponowe, na okaziciela. Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Datą wykupu obligacji jest 19 czerwca 2017 r." – czytamy w komunikacie. Po dokonaniu niniejszej emisji, łączna wartość obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 czerwca 2012 r. 2,5 mld zł.

"Obligacje są emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii GK PGNiG. Środki zostaną przeznaczone m.in. na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz na poszukiwania gazu z łupków, a także na budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu, sieci dystrybucyjnej, w tym nowych przyłączy oraz na projekty energetyczne" - czytamy dalej.

Pod koniec maja PGNiG podpisało z ING Bankiem Śląskim i Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę pięcioletniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł. W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.

Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu obligacji Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka PGNiG miała 296,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1023,20 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8946,57 mln zł wobec 7045,01 mln zł rok wcześniej.