Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 710,94 mln zł, tj. 7,60 zł na akcję z zysku za 2012 rok, wynika z projektów uchwał na ZWZ, zaplanowanego na 17 kwietnia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 w kwocie 1 367 588 915,90 zł, w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 710 942 676,40 zł- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 656 646 239,50 zł" - podano w projektach uchwał.

W podziale dywidendy uczestniczy 93 545 089 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J.

Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 maja, zaś wypłata dywidendy nastąpi 17 maja 2013 roku.

BZ WBK miał w 2012 roku 1.433,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto (po audycie) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1.184,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk wyniósł odpowiednio: 1.367,59 mln zł wobec 1.158,50 mln zł.

Inwestorem strategicznym BZ WBK jest Banco Santander S.A., posiadający 75,19% akcji polskiego banku.