"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 w kwocie 1 367 588 915,90 zł, w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 710 942 676,40 zł- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 656 646 239,50 zł" - podano w projektach uchwał.

W podziale dywidendy uczestniczy 93 545 089 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J.

Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 maja, zaś wypłata dywidendy nastąpi 17 maja 2013 roku.

BZ WBK miał w 2012 roku 1.433,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto (po audycie) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1.184,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk wyniósł odpowiednio: 1.367,59 mln zł wobec 1.158,50 mln zł.

Inwestorem strategicznym BZ WBK jest Banco Santander S.A., posiadający 75,19% akcji polskiego banku.