"Zarząd Korporacji Budowlanej Kopahaus informuje, iż w dniu 26 lutego 2014 roku podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac związanych z przeniesieniem notowań walorów spółki z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

W ramach powyższych działań zarząd zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, którego porządek obrad będzie przewidywał podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie istniejących akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, podpisanie umowy z doradcą prawnym i finansowym oraz z biurem maklerskim, a także przygotowanie harmonogramu procesu, podano także.

"Ponadto zarząd planuje sporządzić sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i poddać je badaniu przez biegłego rewidenta, które to sprawozdania będą zamieszczone w prospekcie emisyjnym spółki. Następnie zarząd w porozumieniu z doradcami przystąpi do sporządzenia prospektu emisyjnego" - czytamy dalej.

Szczegółowy harmonogram procesu przeniesienia notowań zostanie przedstawiony osobnym komunikatem po jego ustaleniu z wybranymi doradcami spółki.

Spółka Kopahaus specjalizuje się w budowie domów i obiektów w technologii szkieletowej.