Akcjonariusze zadecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o wypłacie 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r. co oznacza 54 zł na akcję, podała spółka.

"Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 5.106.344.519,55 zł w następujący sposób:
a) kwotę 4.663.024.200,00 zł tj. 54,00 zł na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy
b) kwotę 433.320.319,55 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
c) kwotę 10.000.000,00 zł przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" - czytamy w projektach uchwał.


Zważywszy na wypłatę w dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1.727.046.000,00 zł tj. 20,00 zł na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.935.978.200,00 zł, tj. 34,00 zł na jedną akcję, podano także.

"Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty pozostałej części dywidendy ustala się na 17 września 2014 roku. Ustala się następujące terminy wypłat pozostałej części dywidendy:

1) kwota 1.467.989.100,00 zł, tj. 17,00 zł na jedną akcję w dniu 8 października 2014 roku;
2) kwota 1.467.989.100,00 zł, tj. 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na jedną akcję w dniu 15 stycznia 2015 roku" - czytamy dalej.

Składka przypisana brutto Grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.