"W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych mogą być przyjmowane, modyfikowane i anulowane" - głosi komunikat.

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła Inventum TFI zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Powodem decyzji KNF są stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego istotne naruszenia interesu uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Inventum TFI oraz liczne naruszenia przepisów prawa i statutów funduszy inwestycyjnych, w szczególności niewypłacanie uczestnikom należnych im środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa.

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zadebiutowało na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r.