"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2014 w wysokości 5 661 097,33 zł, podzielić w niżej wskazany sposób:
1) 77,3% zysku tj. kwotę 4 374 968,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy,
2) 22,7% zysku tj. kwotę 1 286 129,33 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Uprawnieni do dywidendy mają być akcjonariusze posiadający akcje spółki 26 czerwca 2015 r. W projekcie nie wskazano dnia wypłaty dywidendy.

W ub.r akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,13 mln zł, co dało wypłatę 0,27 zł na akcję.

Protektor odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 5,66 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.