Rada w komunikacie podtrzymała swoją opinię, że oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.

"W Polsce dynamika PKB w II kw. br. utrzymała się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Głównym źródłem wzrostu aktywności gospodarczej pozostał prawdopodobnie wzrost konsumpcji i inwestycji, postępujący w warunkach poprawy sytuacji na rynku pracy, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz wzrostu akcji kredytowej. Jednocześnie napływające w ostatnim okresie dane nie wskazują na przyspieszenie wzrostu aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie.

"W ocenie Rady w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen surowców. Jednocześnie oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Taką ocenę wspiera lipcowa projekcja NBP. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - podała Rada.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,50%, stopa depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

Rada zwróciła uwagę, że ze względu na umiarkowane tempo wzrostu popytu i wciąż ujemną lukę popytową, w gospodarce nie ma presji inflacyjnej. Równocześnie niskie ceny surowców i umiarkowana dynamika płac nominalnych przyczyniają się do utrzymania braku presji kosztowej.

"W rezultacie roczna dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje ujemna, choć wzrost rocznej dynamiki cen paliw i żywności w ostatnim okresie ograniczył skalę deflacji. Ujemna jest także roczna dynamika cen produkcji sprzedanej, natomiast oczekiwania inflacyjne są nadal bardzo niskie" - podała również Rada.

RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych.

"Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2015 r. (cut-off date dla projekcji) – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -1,1 do -0,4% w 2015 r. (wobec -1,0 - 0,0% w projekcji z marca 2015 r.), 0,7-2,5% w 2016 r. (wobec -0,1- 1,8%) oraz 0,5 - 2,6% w 2017 r. (wobec 0,1 - 2,2%)" - podano.

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,0-4,3% w 2015 r. (wobec 2,7 - 4,2% w projekcji z marca 2015 r.), 2,3 - 4,5% w 2016 r. (wobec 2,2 - 4,4%) oraz 2,5 - 4,7% w 2017 r. (wobec 2,4 - 4,6%).

Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy, a większość z nich sądzi, że pierwszych decyzji w tym zakresie powinniśmy spodziewać się dopiero w 2016 r., kiedy rozpocznie się kadencja nowej Rady.