Będzie to kontynuacja modelu działania banku i T-Mobile, w efekcie którego w maju 2014 r. została udostępniona na rynku polskim oferta T-Mobile Usługi Bankowe.

"Umowa dotyczy "współpracy z Telekom Romania MC w zakresie przygotowania kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich wielokanałowego dostępu opartego na marce Telekom Romania (Grupa Deutsche Telekom). Celem współpracy jest: 1) pozyskanie do obsługi bankowej istotnej części z ponad 6 mln klientów Telekom Romania MC oraz klientów w ramach grupy kapitałowej; 2) zapewnienie tym klientom najnowocześniejszych na świecie rozwiązań technologii internetowej i mobilnej oraz bankowości transakcyjnej; 3) zaoferowanie klientom produktów i usług, które łączyć będą unikalne korzyści wynikające ze współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Współpraca będzie obejmowała oferowanie klientom większości produktów bankowych we wszystkich możliwych kanałach, ze szczególnym wykorzystaniem synergii technologicznych oraz przewag wynikających z modelu operacyjnego banku i firmy telekomunikacyjnej. Będzie to kontynuacja modelu działania banku i T-Mobile, w efekcie którego w maju 2014 r. została udostępniona na rynku polskim oferta T-Mobile Usługi Bankowe, podkreślono.

"Telekom Romania MC, działając jako pośrednik banku, będzie oferował wybrane produkty wspólnego przedsięwzięcia w swoich punktach sprzedaży, zapewniając także brand oraz marketing. Możliwość oferowania usług do jednej z największych grup klientów w Rumunii w istotny sposób zapewni znaczącą dynamikę akwizycji klientów oraz wzrost rentowności banku" - czytamy dalej.

Przedmiotem umowy w szczególności jest powierzenie Telekom Romania MC wykonywania w imieniu i na rzecz banku, pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych. Działalność ta prowadzona będzie w formie prawnej oddziału banku w Rumunii.

Wynagrodzenie Telekom Romania MC z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego składać się będzie z trzech składników: 1) jednorazowego za każdego nowego klienta, który spełni kryteria wskazane w umowie, 2) miesięcznego w wysokości zależnej od liczby klientów spełniających kryteria wskazane w umowie, oraz 3) procentowy udział w zysku oddziału banku przed opodatkowaniem (poziom zależny od dochodowości bazy klientów pozyskiwanych przez Telekom Romania).

W okresie do dnia 30 czerwca 2038 r. wskazanemu przez Telekom Romania MC podmiotowi jak również Telekom Romania MC będzie przysługiwała opcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku obejmującej oddział banku. Zbycie może nastąpić za cenę wynoszącą iloczyn liczby klientów oraz kwoty, której wysokość jest zależna od realizacji odpowiednich zobowiązań banku określonych w umowie.

Zgodnie z umową cena ma podlegać waloryzacji od roku 2022 r. Opcja nabycia może zostać zrealizowana przez Telekom Romania MC po 5 latach od wejścia w życie umowy albo wcześniej, w przypadkach wskazanych w umowie, związanych z naruszeniem przez bank zobowiązań określonych w umowie lub wskazanymi w umowie przypadkami rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, niewypełnieniem celów finansowych związanych z umową lub uzyskania kontroli nad bankiem przez podmiot konkurencyjny lub podmiot zależny od podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Telekom Romania MC.

"Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania oraz pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony odpowiednich organów stron. Umowa jest zawarta pod następującymi warunkami rozwiązującymi:

1) nieutworzenia oddziału banku w Rumunii w terminie 8 miesięcy od wejścia umowy w życie, w tym uzyskanie wszystkich potrzebnych zgód;
2) nieuzgodnienia i niepodpisania przez strony umowy dotyczącej znaków towarowych terminie 8 miesięcy od wejścia umowy w życie;
3) nieuzyskania zgody władz spółek zależnych Telekom Romania MC na sprzedaż produktów bankowych zgodnie z zapisami umowy w terminie 8 miesięcy od wejścia umowy w życie;
4) nieuzyskania oficjalnego stanowiska National Bank of Romania potwierdzającego możliwość świadczenia usług pośrednictwa finansowego przez Telekom Romania MC bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody National Bank of Romania" - czytamy także. 

Strony mogą uzgodnić wydłużenia powyższych terminów.

Umowa została zawarta na czas określony 5 lat, z opcją automatycznego przedłużenia na kolejne okresy 5-ciu lat.

Telekom Romania MC będzie przysługiwała opcja nie przedłużenia obowiązywania umowy, o ile Telekom Romania MC złoży na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy oświadczenia, iż nie korzysta z opcji jej przedłużenia na kolejny okres, podsumowano w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 30,2 mld zł na koniec 2014 r.