Akcjonariusze Colian Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę całości zysku netto za 2015 r. oraz o przesunięciu na ten cel środków z kapitału zapasowego, co pozwoli na wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podano w projektach uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej uchwala:

1. zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 r., w kwocie 3 283 151,13 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

2. kwotę 4 054 139,87 zł przeznaczyć z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za lata ubiegłe; tj. kwota 766 010,65 zł z zysku za rok 2014 i kwota 3 288 129,22 zł z zysku za rok 2013 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

W związku z §1 zwyczajne walne zgromadzenie ustala kwotę 7 337 291 zł jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w projekcie.

Spółka podała też, że z prawa do dywidendy wyłącza się akcje własne w liczbie 9 371 503 sztuk posiadane przez Coliana wg stanu na 2 czerwca 2016 roku, "co sprawia, że dywidenda przysługuje pozostałym 183 432 266 akcjom, co daje 0,04 zł brutto dywidendy na jedną akcję".

Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 lipca 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy - 22 lipca 2016 roku.

Colian odnotował 66,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 3,28 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)