Kino Polska TV odnotowało 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w II kw. 2016 r. wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.





Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w II kw. br. 4,15 mln zł wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,31 mln zł wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,02 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 27,02 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 9,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w porównaniu z 9,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,13 mln zł w porównaniu z 52,86 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Kino Polska TV S.A. ze sprzedaży wyniosły w analizowanym okresie bieżącego roku 56 133 tys. zł, poprawiając tym samym wynik w analogicznych miesiącach roku 2015 o 6% (w 2015 r. przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 52 864 tys. zł). Główny udział w powyższym wyniku miała sprzedaż kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, gdzie Grupa zanotowała 14% wzrost przychodów z tytułu ich emisji" - czytamy w raporcie.

EBITDA Grupy wzrosła o 20% r/r i wyniosła 24,42 mln zł w I poł. 2016 r.

"W pierwszych 6 miesiącach 2016 r. Grupa osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 9 988 tys. zł (wobec 11 749 tys. zł w ubiegłym roku). Obniżenie zysku z działalności operacyjnej wynika przede wszystkim z wyższych kosztów contentu. Jednakże inwestycje w zakup treści programowych przyczyniły się do opisanego poniżej wzrostu przychodów ze sprzedaży i będą miały również odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych w przyszłych okresach" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 11,02 mln zł wobec 8,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 2011 r.

(ISBnews)