Zysk operacyjny wyniósł 17,57 mln zł wobec 11,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,79 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 178,69 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 67,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 724,92 mln zł w porównaniu z 615,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 44,9 mln zł wobec 45,02 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zwiększenie przychodów Grupy Famur po dziewięciu miesiącach 2016 roku dotyczy zarówno sprzedaży zagranicznej, jak i krajowej. W tym okresie sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 239 mln zł, wykazując się dynamiką wzrostu na poziomie 37% wobec analogicznego okresu 2015 roku. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży wyniósł 32,9%. Wynik ten jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju Grupy, opartej o program ekspansji zagranicznej Go Global. W jego ramach spółka realizuje zamówienia dla klientów z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, w szczególności z Rosji i z Kazachstanu. Wzmacnia także pozycję na rynkach azjatyckich, w tym w Indonezji, Indiach i Wietnamie, a także w Ameryce Południowej, na Bałkanach, w Turcji i na Bliskim Wschodzie" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Według spółki, w trzech kwartałach 2016 roku największy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Famur miał segment 'Underground', który obejmuje rozwiązania dla górnictwa podziemnego. Wygenerował on przychody na poziomie 522,8 mln zł, co stanowi 72,1% przychodów ze sprzedaży ogółem. W analogicznym okresie roku ubiegłego udział ten wynosił 85%. Na wynik segmentu górnictwa podziemnego wpływ miały przede wszystkim realizowane kontrakty zagraniczne, sprzedaż nowych i modernizacja istniejących sekcji obudów ścianowych, produkcja przekładni dla kopalń węgla brunatnego, a także sprzedaż i dzierżawa kombajnów wraz z obsługą serwisową.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)