Zysk operacyjny wyniósł 0,17 mln zł wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,22 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 12,72 mln zł rok wcześniej.

"Wspomnieć należy jednak, że III kwartał 2015 roku pod względem sprzedaży, był najlepszym III kwartałem na przestrzeni kilku ostatnich lat. W stosunku do I kwartału 2016 roku, kiedy różnica w przychodach w porównaniu do an roku ubiegłego wynosiła 59%, zaobserwować należy ciągłą tendencję wzrostową, która stanowi bardzo dobre rokowanie na ostatni kwartał bieżącego roku" - podała spółka w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25,54 mln zł w porównaniu z 37,51 mln zł rok wcześniej.

"Wskazana różnica w poziomie przychodów wynika z faktu, że spółka w III kwartale zakończyła i rozliczyła kilka dużych projektów. Jednakże dzięki znacznie wyższej dynamice spadku kosztu własnego sprzedaży Grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 11,4 mln zł tj. tylko 17% niższym niż w okresie styczeń -wrzesień 2015 roku. Mając powyższe na uwadze pomimo obniżenia poziomu sprzedaży w roku 2016 w porównaniu do roku 2015, zaobserwować można coraz większą stabilizację finansową Grupy i sukcesywne dążenie do odbudowana pozycji na rynku" - czytamy w raporcie.

"Na poprawiający się względem pierwszego półrocza wynik, wpływ miały również działania podjęte przez zarząd, zmierzające do poprawy sytuacji finansowej Grupy, w szczególności reorganizacja spółki wiodącej oraz ograniczenie kosztów działalności grupy" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 1,62 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple jest producentem rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2000 r.

(ISBnews)