Przemysł

Oceny koniunktury w przemyśle są w listopadzie 2016 r. gorsze niż przed rokiem i przed miesiącem - podał GUS.

Z badania GUS wynika, że w listopadzie ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 1,8, wobec plus 1,0 w październiku. Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,3 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 14,1 proc. Przed miesiącem było to odpowiednio: 13,8 proc. i 12,8 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy sygnalizują, że produkcja jest zmniejszana. Oceniają również, że portfel zamówień ogółem jest ograniczany, na co ma wpływ zmniejszenie portfela zamówień zarówno krajowego jak i zagranicznego. Diagnozy sytuacji finansowej są nieco mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Należności rosną nieznacznie wolniej niż w październiku, opóźnienia płatności za sprzedane produkty zmniejszają się w stosunku do zgłaszanych w poprzednim miesiącu" - napisano w komentarzu.
"Stan zapasów wyrobów gotowych, podobnie jak w październiku, nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Przewidywania w zakresie produkcji i portfela zamówień wskazują na możliwość ich spadku w najbliższych trzech miesiącach. Prognozy dotyczące sytuacji finansowej są bardziej negatywne" - dodano.

W przedsiębiorstwach planowane jest niewielkie zmniejszenie zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spaść.

Budownictwo

Oceny koniunktury w budownictwie formułowane są przez przedsiębiorców na poziomie sprzed roku, ale gorsze niż przed miesiącem - wynika z badania GUS.
"W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 12,3 (przed miesiącem minus 9,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,5 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 21,7 proc. (przed miesiącem odpowiednio 10,6 proc. i 19,7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

Zdaniem autorów badania, oceny i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w październiku. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich pięciu miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest nieco większy od oczekiwanego od marca 2016 r.
"Spośród badanych podmiotów 24,3 proc. (przed rokiem 23,1 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Listopad jest czwartym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - napisano.

Handel

W listopadzie oceny koniunktury w handlu hurtowym i detalicznym są gorsze niż w październiku. Diagnozy sprzedaży są pozytywne, ale lepsze w handlu detalicznym niż w hurtowym - podał GUS w komunikacie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 2,6 (plus 5,9 w październiku).
"Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,8 proc. i 11,0 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

Diagnozy sprzedaży są pozytywne, ale ostrożniejsze niż w ostatnich siedmiu miesiącach.

"Odpowiednie prognozy są pesymistyczne, po raz pierwszy od stycznia 2016 r. Oceny sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od opinii sprzed miesiąca. Utrzymują się nieznacznie negatywne przewidywania w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest nadal - zdaniem przedsiębiorców - nadmierny" - napisano.

"W związku z oczekiwanym spadkiem sprzedaży, zamówienia towarów u dostawców mogą być ograniczane. Możliwy jest nieznaczny spadek zatrudnienia, zapowiadany ostatni raz w grudniu 2015 r. Przedsiębiorcy prognozują, że w najbliższych trzech miesiącach ceny towarów mogą rosnąć" - dodano.

Według GUS ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 4,0 (plus 4,9 w październiku).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,7 proc. i 11,9 proc.). Pozostałe

podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

Diagnozy sprzedaży są optymistyczne, najlepsze w ciągu ostatnich miesiącu.

"Utrzymują się korzystne prognozy w tym zakresie. Oceny sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do opinii zgłaszanych od sierpnia br. Od dwóch miesięcy utrzymują się nieznacznie pozytywne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny" - napisano.
"W związku z optymistycznymi prognozami sprzedaży, planowany jest dalszy wzrost zamówień towarów u dostawców. Zatrudnienie może nieznacznie rosnąć, w skali podobnej do zapowiadanej miesiąc wcześniej. Podobnie jak w październiku, przewidywany jest wzrost cen" - dodano.

Usługi

W segmencie usług przedsiębiorstwa wskazują, że poprawa koniunktury nastąpiła tylko w sekcji finanse i ubezpieczenia, a w pozostałych sekcjach nastąpiło pogorszenie koniunktury - wynika z listopadowego badania GUS.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA - POGORSZENIE

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 4,5 (przed miesiącem plus 5,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 10,3 proc. (w październiku odpowiednio: 14,8 proc. i 9,8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są negatywnie po raz pierwszy od dwóch miesięcy, diagnozy sytuacji finansowej są nieco mniej korzystne od zgłaszanych w październiku. Odpowiednie przewidywania są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest nieznacznie wolniejszy niż w październiku wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi." - napisano w komentarzu do badania.

"Kierujący jednostkami nie planują zmian w poziomie zatrudnienia. Oczekiwany jest nieznaczny spadek cen" - dodano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA - POGORSZENIE

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 0,4 (przed miesiącem plus 0,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 13,1 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 13,5 proc. (w październiku odpowiednio 14,3 proc. i 14,2 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są bardziej niekorzystnie niż w październiku, diagnozy sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są również pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w październiku. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi" - napisano.

"Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, choć mniejsze od planowanych przed miesiącem. Oczekiwany spadek cen może być nieco wolniejszy od przewidywanego w październiku" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA - POGORSZENIE

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16,1 (przed miesiącem plus 17,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 5,8 proc. (w październiku odpowiednio 23,4 proc. i 6,0 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Poprawiają się korzystne oceny bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej, podczas gdy optymistyczne przewidywania w tym zakresie są nieznacznie ostrożniejsze od prognoz formułowanych w październiku. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usług" - napisano.
"Dyrektorzy jednostek nadal zapowiadają wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się nieco szybszego spadku cen usług" - dodano.

FINANSE I UBEZPIECZENIA - POPRAWA

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 28,7 (przed miesiącem plus 27,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 3,6 proc.(w październiku odpowiednio 31,2 proc. i 4,0 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż w październiku, przewidywania w tym zakresie są jednak bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi, choć mniejszy niż w październiku" - napisano.

"Dyrektorzy jednostek zapowiadają dalsze redukcje zatrudnienia. W najbliższych miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług, zbliżonego do prognozowanego w październiku" - dodano.

>>> Czytaj też: Całkowita stopa opodatkowania w Polsce to 40,4 proc. Jak wypadamy na tle świata?