"W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji emitenta, emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez Emitenta celów emisji. W opinii emitenta, przeprowadzenie oferty publicznej powinno zostać zawieszone do czasu, kiedy realizacja celów oferty stanie się ekonomicznie możliwa, a przeprowadzenie oferty publicznej nastąpi w najlepszym interesie dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta i potencjalnych nowych inwestorów. Emitent będzie na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących planów przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O" - czytamy w komunikacie.

7 lipca br. akcjonariusze Idea Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O wyznaczono 3 grudnia br. NWZ upoważniło zarząd banku m.in. do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O lub jej zawieszeniu.

Idea Bank podał w drugim komunikacie, że podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O, o wartości nominalnej 2 zł każda w celu podwyższenia kapitału zakładowego 25-100 mln zł. Powyższą decyzję pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza Idea Banku.

"W związku z powyższym, emitent zaproponuje w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia emitenta punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta poprzez emisję akcji serii O" - czytamy w komunikacie.

"Zamiarem zarządu emitenta jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i została skierowana do oznaczonych inwestorów. Emisja akcji serii O - w ocenie zarządu emitenta - powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, co leży w interesie emitenta oraz jego akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu kapitału emitentowi. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej" - czytamy dalej.

Idea Bank podkreśla, że celem emisji akcji serii O jest odbudowa jego bazy kapitałowej.

"Decyzja o emisji stanowi realizację działań sanacyjnych opartych o obowiązujący emitenta Plan Naprawy uruchomiony we wrześniu 2018 roku, który Emitent realizuje do czasu sporządzenia nowego Planu Naprawy, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lipca 2020 r. […]. W ocenie emitenta, pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez emitenta dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora" - wskazano też w komunikacie.

O zwołaniu walnego zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, Idea Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

"Ogłoszenie o zwołaniu wspomnianego walnego zgromadzenia zostanie opublikowane pod warunkiem bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działający jako kurator emitenta sprzeciwu do uchwały zarządu emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji serii O" - zaznaczono w materiale.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)