Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 547,98 mln zł wobec 634,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 922,5 mln zł wobec 1 015,58 mln zł rok wcześniej.

"Obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 367 mln zł (spadek r/r o 105 mln zł). Znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, spadek r/r o 114 mln zł, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu (niższy jednostkowy CDS głównie z uwagi na wzrost kosztów CO2 oraz niższą cenę energii) oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym (niższe marże jednostkowe, spadek wolumenu), przy jednoczesnym uzyskaniu przychodów z Rynku Mocy. W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 10 mln zł, natomiast w Segmencie OZE niewielki spadek r/r o 1 mln zł" - czytamy w raporcie.

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 164 mln zł (wzrost r/r o 34 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży.

"Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 369 mln zł (wzrost r/r o 63 mln zł). Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały m.in. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, niższe koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych oraz niższe koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej" - czytamy dalej.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 47 mln zł (spadek r/r o 63 mln zł). Negatywnie na wynik segmentu wpłynął spadek średniej ceny sprzedaży energii, aktualizacja wyceny kontraktów CO2, zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz wzrost kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym spadku średniej ceny zakupu energii.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 5 041,27 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 4 587,04 mln zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,6 mln t. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 2,4 mln t.

Grupa wytworzyła ponad 6 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła w segmencie Wytwarzania wyniosła 2 607 TJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła ponad 5 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł ponad 6 TWh.

Grupa Enea wydała na inwestycje ponad 316 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 45,14 mln zł wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)