Reklama

"Spółka wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nie mniej niż 45 470 725 (to jest liczby akcji serii D proporcjonalnej do obecnego udział Skarbu Państwa w łącznej liczbie akcji spółki) i nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D (to jest maksymalnej emitowanej liczbie akcji serii D)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna liczba akcji serii D, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obejmie Skarb Państwa będzie uzależniona od popytu na akcje serii D zgłoszonego przez innych uprawnionych inwestorów w procesie budowania księgi popytu.

Nowo emitowane akcje serii D będą stanowiły mniej niż 20% akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji grupy kapitałowej Enea (m.in. rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia, instalacja liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców), realizowanych przez Enea Operator sp. z o.o., z wyłączeniem możliwości finansowania aktywów węglowych, przypomniano.

"W razie podjęcia decyzji o objęciu akcji spółki zgodnie z wnioskiem, Prezes Rady Ministrów, reprezentujący Skarb Państwa, zawrze ze spółką umowę inwestycyjną regulującą m.in. zasady dysponowania przez spółkę środkami pozyskanymi od Skarbu Państwa" - podano także.

Wcześniej w tym tygodniu zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)