EBITDA z korektą MSSF 16 wyniosła w tym okresie 7 mln zł (wobec 4,2 mln zł rok wcześniej).

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 4,9 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 1,3 mln zł (0,8 mln zł), podano w komunikacie.

"Główną przyczyną zmiany powyżej wskazanych pozycji [...] jest zmiana wartości uprzednio utworzonej rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług, wynikające z decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, otrzymanej w dniu 12 lutego 2021 roku [...]. W wyniku otrzymania tej decyzji emitent zweryfikował wyliczenie wartości powyższej wskazanej rezerwy, ujawnionej po raz pierwszy w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 marca 2020 roku i zwiększył jej wartość o 5,3 mln zł do kwoty 8,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Prawidłowe stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga zwiększenia rezerwy na potencjalne zobowiązanie podatkowe, której to rezerwy decyzja dotyczy. Gdyby nie powyższe obligatoryjne zwiększenie rezerwy, zysk operacyjny wyniósłby 9,2 mln zł, a zysk brutto wyniósłby 6,6 mln zł, podkreślono.

"Ponadto dokonano wymaganej reklasyfikacji odpisów aktualizujących należności finansowe z pozycji pozostałych kosztów operacyjnych do pozycji odpisu z tytułu oczekiwanych tzw. strat kredytowych, co wpłynęło na wzrost EBITDA o 0,6 mln zł" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2020/2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, zostaną opublikowane 26 lutego 2021 roku.

9 lutego br. Komputronik szacował, że osiągnął jednostkowo następujące wyniki za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021: przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 6,6 mln zł (0,8 mln zł), EBITDA 13,2 mln zł (6,7 mln zł) oraz EBITDA z korektą MSSF 16 -11,3 mln zł (4,2 mln zł).

Komputronik w restrukturyzacji - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)