Do niedawna jedną z bardziej popularnych form pomnażania pieniędzy były lokaty bankowe. Ich oprocentowanie od wielu miesięcy jednak regularnie spada. Obecnie trudno jest znaleźć na rynku oferty, w których wartość odsetek przekroczyłaby 1 proc. w skali roku. Dodatkowo, według danych opublikowanych pod koniec lutego przez Eurostat, styczniowa inflacja w Polsce wyniosła 3,6 proc. Oznacza to, że zysk z lokaty pomniejszony o wartość podatku nie wyrówna utraty wartości pieniądza, w czasie trwania lokaty - zwłaszcza długoterminowej. Polacy masowo rezygnują więc z trzymania pieniędzy w bankach i szukają alternatywnych sposobów na pomnożenie swoich zasobów finansowych.

Dobrze skalkulowane ryzyko

Jak pokazują dane za rok 2020 jednym z najlepszych sposobów na inwestowanie pieniędzy był zakup udziałów w funduszach inwestycyjnych, których na rynku jest bardzo wiele.

Fundusz stabilnego rozwoju, jest doskonałą propozycją dla osób, które chcą zarobić i jednocześnie akceptują umiarkowany poziom ryzyka. Pieniądze przekazane przez klientów do funduszu Caspar Stabilny są przede wszystkim inwestowane w instrumenty dłużne (obligacje). Zarządzający tym funduszem może także zaangażować do 35 proc. powierzonego kapitału na rynku akcji. Warto przy tej okazji dodać, że minimalny okres inwestycji w przypadku funduszy stabilnego wzrostu określony jest na 3 lata.

Również w przypadku funduszy akcji czas inwestycji należy rozpatrywać w dłuższej perspektywie, co najmniej 5 lat. W ich przypadku wyższe przychody z inwestycji idą w parze z większym ryzykiem, który od zawsze jest związane z operacjami na rynku akcji. Podobnie jak w poprzednim przypadku fundusz Caspar Globalny także oferuje możliwość ulokowania wkładu w różnych instrumentach finansowych - fundusz lokuje do 34 proc. wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF) lub w instrumenty dłużne. Pozostałą część, czyli minimum 66 proc. powierzonych pieniędzy, zarządzający funduszem lokuje w instrumenty akcyjne.

W poszukiwaniu najatrakcyjniejszych spółek

Jedną z ogromnych zalet obu funduszy jest ich elastyczność: zarządzający szukają najciekawszych i najlepiej rokujących ofert inwestycyjnych na globalnym rynku. Najczęściej są to spółki przemysłowe (w tym z branży zbrojeniowej), z sektora technologicznego i ochrony zdrowia.

„Staramy się szukać tych najlepszych, patrzeć kto swoim produktem może zmienić świat, może zmienić nasze życie codzienne. Które spółki w długim terminie są w stanie znacząco zwiększyć swoja wartość. I w te spółki staramy się inwestować. Okazuje się, że one znajdują się w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, czy w Japonii” – powiedział Piotr Rojda CFA, zarządzający funduszem Capsar Stabilny.

Najważniejszy jest pomysł

Unikalna filozofia inwestowania, jaką kierują się zarządzający oraz ciężka praca przynoszą realne korzyści inwestorom. Wyniki za rok 2020 plasują fundusze w ścisłych czołówkach ich kategorii. Według rankingu portalu analizy.pl, fundusz Caspar Stabilny znalazł się na 1. miejscu w grupie funduszy mieszanych zagranicznych stabilnego wzrostu z wynikiem na poziomie 17,8 proc. Natomiast fundusz Caspar Globalny znalazł się na 3. miejscu w kategorii funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, z imponującym wynikiem 48,77 proc.

Do każdej inwestycji należy się dobrze przygotować. Przed wpłatą pieniędzy na konto wybranego funduszu warto przeczytać wszystkie informacje, jakie znajdują się na jego stronie. W zakładce „kluczowe informacje dla inwestorów”, czy prospekcie informacyjnym znajdują się wszystkie dane, które pozwolą zapoznać się z ryzykiem, czy długością okresu inwestycji.