"Z powodu pandemii Covid-19 oraz jej bezpośrednich i pośrednich skutków, naturalne jest założenie, że wynik netto grupy BM w roku 2020 będzie niższy, niż w 2019" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank przewiduje w br. niższy od wcześniej zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe.

"Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowychkredytu dla klientów detalicznych) oraz aktywny udział banku w pracach sektora bankowego, mających na celu ograniczanie skutków pandemii dla klientów i polskiej gospodarki" - czytamy także.

Bank wskazał także, że osłabienie złotego może wpłynąć na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych. Obecnie trudno jest oszacować skalę tego wpływu w sposób wiarygodny. W pierwszej połowie 2020 r. bank zdecydował się utworzyć dodatkową rezerwę w wys. 168 mln zł na to ryzyko (55 mln zł w I kw. i 113 mln zł w II kw.).

Bank przypomniał także, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych oraz zmiana parametrów wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych od 30 kwietnia, łącznie wywrą negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy szacowany w przedziale ok. 240 mln zł do 285 mln zł do końca roku 2020. Rzeczywisty wpływ może się wahać i głównie będzie zależny od osiąganych wyników biznesowych, zmian kosztu finansowania oraz innych, niwelujących działań.

Bank Millennium odnotował 53,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 173,66 mln zł zysku rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. bank miał 71,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 333,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)