statystyki

Rachunkowość

Metoda praw własności

wróć do działu: Rachunkowość »

Metoda praw własności - przyjęta przez Podmiot dominujący lub znaczącego inwestora metoda wyceny udziałów w aktywach netto podmiotu podporządkowanego, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu.

Wartość początkową udziału aktualizuje się na Dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości aktywów netto podmiotu podporządkowanego, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy, jak i wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń z podmiotem dominującym lub znaczącym inwestorem.

Prawo dla specjalisty