Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 032,50 mln zł wobec 905,27 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 501,99 mln zł wobec 451,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 133,05 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 134,5 mld na koniec 2014 r. 

W I poł. 2015 r. bank miał 1 577,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 953,58 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 1 170,52 mln zł wobec 979,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik C/I BZ WBK spadł do 46,4% w I półroczu, marża odsetkowa netto do 3,53%

Bank Zachodni WBK obniżył wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do 46,4% w I połowie tego roku z 48,3% rok wcześniej. Marża odsetkowa netto spadła do 3,53%, wynika z raportu instytucji.

"Przy nieco szybszym tempie wzrostu powtarzalnych dochodów grupy (z pominięciem jednorazowego zysku w wysokości 523 mln zł) w porównaniu z kosztami (odpowiednio 20,6% r/r i 15,8% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej grupy uległ niewielkiej poprawie, zmniejszając się z 48,3% w I połowie 2014 r. do poziomu 46,4% w I połowie 2015 r." - czytamy w raporcie.

Po dodatkowej korekcie o koszty integracji, wskaźnik ten wyniósł 45,6% wobec 44,6% w okresie porównywalnym, podano także.

Dochody ogółem grupy wyniosły 4 121,3 mln zł i zwiększyły o 38,2% r/r, a po wyłączeniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych w wysokości 523 mln zł (w efekcie częściowej sprzedaży udziałów w spółkach BZ WBK-Aviva i utracie kontroli nad tymi podmiotami) były wyższe o 20,6%.

Wynik z odsetek osiągnął wartość 2 082,7 mln zł i zwiększył się o 17,5% r/r. Marża odsetkowa netto spadła do 3,53% w I półroczu 2015 r. wobec 3,69% w I półroczu 2014 r.

"Rezultat ten osiągnięto w następstwie rozszerzenia zakresu konsolidacji o grupę SCB S.A. i rozwoju wolumenów biznesowych w warunkach poprawy koniunktury gospodarczej i malejących stóp procentowych. Po wyeliminowaniu wkładu grupy SCB S.A., marża odsetkowa zawęża się, głównie pod wpływem spadku przychodów odsetkowych z portfela należności kredytowych, w tym detalicznych" - czytamy dalej w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji za I półrocze 2015 r. wyniósł 961,2 mln zł i był wyższy o 7,6% r/r.

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyniósł w I półroczu 2015 r. 228,2 mln zł i zwiększył się w skali roku o 173 mln zł. Wynik handlowy osiągnął wartość dodatnią na poziomie 128,6 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano stratę w wysokości 6 mln zł.

Całkowite koszty grupy osiągnęły poziom 1 669,6 mln zł w I półroczu i były wyższe o 15,8% r/r.

"Po wyłączeniu kosztów integracji (27,4 mln zł za I połowę 2015 r. i 110,5 mln zł w okresie porównywalnym), kosztów operacyjnych grupy SCB S.A. oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A., a także amortyzacji powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych (42,2 mln zł za I połowę 2014 r.) i korekty wynikającej z utraty kontroli (6,2 mln zł w I połowę 2015 r.), porównywalne koszty ogółem wzrosły o 7,3% r/r, głównie pod wpływem opłat należnych regulatorom rynku" - czytamy także.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,7% (wobec 17,2% na 30 czerwca 2014 r.), a 14,4% po wyłączeniu skutków transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva.

Współczynnik kapitałowy wyniósł 14,28% według CRD IV/CRR (wobec 12,91% na 31 grudnia 2014 r. oraz 13,33% na 30 czerwca 2014 r.).

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.