TFI jest organem funduszu inwestycyjnego, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa nim zarządzającego ani od osoby posiadającej większość głosów w zgromadzeniu inwestorów lub w radzie inwestorów. Każde TFI musi uzyskać zgodę KNF na prowadzenie działalności.