Art. 9219 §2 Kodeksu Cywilnego - indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inna osobę.

Art. 9219 §3 Kodeksu Cywilnego - do przeniesienia praw wynikających z takiego dokumentu niezbędne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów.

Wyróżnia się:

  • Indos in blanco
  • Indos na okaziciela
  • Indos pełnomocniczy
  • Indos zastawniczy

Zobacz też