Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Pełnomocnik ma skoordynowawać działania administracji dotyczące przygotowania i przeprowadzenia programu szczepień w 2021 roku.

"To jedna z największych, logistycznych operacji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat; wielkie wyzwanie - nie tylko dla rządu, ale również dla całego państwa" - powiedział w czwartek PAP Dworczyk.

"Kluczową rolę w narodowym programie szczepień odgrywa oczywiście ministerstwo zdrowia, ale w projekt zaangażowanych jest szereg innych instytucji administracji publicznej, samorządowej oraz podmiotów prywatnych. Dlatego kluczowa jest współpraca oraz koordynacja działań" - dodał.

Reklama

Do zadań pełnomocnika należeć będzie analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych oraz przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień.

Rolą pełnomocnika jest też m.in. koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jego zadaniem będzie także przygotowywanie propozycji nowych rozwiązań i inicjatyw w zakresie programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pełnomocnik ma wykonywać zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. W projekcie zapisano, że pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego.

Pełnomocnik w myśl projektu może, w porozumieniu z ministrem zdrowia, za zgodą premiera, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

W zakresie powierzonych mu zadań, pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. (PAP)