Bank Pocztowy, który wypracował 2,5 mln zł zysku netto w 2016 roku zakłada poprawę wyników w tym roku. Bank chce zwiększyć portfel kredytów konsumpcyjnych o 200 mln zł, otworzyć 100 tys. nowych rachunków. W połowie roku Bank Pocztowy przedstawi trzyletnią strategię i uruchomi EnveloBank, poinformował prezes Sławomir Zawadzki.
Prezes poinformował, że zysk netto w 2016 roku był pod silnym wpływem negatywnych zdarzeń jednorazowych oraz niezbędnych dodatkowych odpisów. Zysk netto wyniósł 2,5 mln zł wobec 33,9 mln zł rok wcześniej.

Bank w ub. roku m.in. dokonał dodatkowych odpisów na kwotę 35,3 mln zł (wzrost odpisów o 50% r/r) na kredyty gotówkowe udzielane w latach 2013-2016, zawiązał rezerwę na sprawę w UOKiK wysokości 10,1 mln zł, zapłacił 8 mln zł podatku bankowego. Z kolei pozytywy wpływ na wynik miało rozliczenia transakcji Visa (wpływ na wynik netto wyniósł 13,7 mln zł.

"Gdybyśmy wyłączyli zdarzenia jednorazowe i dodatkowe odpisy, nasz zysk za ubiegły rok wyniósłby 39,9 mln zł" - powiedział Zawadzki podczas spotkania z dziennikarzami.

Prezes poinformował, że 2016 rok był czasem porządkowania wielu spraw - bank poprawił zarządzanie ryzykiem kredytowym, likwidował "martwe rachunki", co spowodowało spadek liczby klientów detalicznych o 162,8 tys., zamykał nieefektywne mikrooddziały, wprowadził też zmiany w modelu współpracy z pośrednikami.

Dochody wzrosły o 3,5% r/r do 339 mln zł, przy wzroście wyniku z odsetek o 4,2% r/r do 267,7 mln zł. Marża odsetkowa netto sięgnęła 3,7% w 2016 r. wobec 3,6% rok wcześniej.

Koszty zwiększyły się o 3,6% r/r do 224,9 mln zł. Wskaźnik NPL wyniósł 8,9% wobec 7% rok wcześniej.

Celem na ten rok jest wyższa rentowność oraz poprawa wyniku netto.

"Przed nami ważny, ale i lepszy rok, również w wymiarze wynikowym. Na razie ten rok idzie zgodnie z planem i wyniki są pozytywne" - powiedział Zawadzki.

"Plan finansowy zakłada, że sytuacja będzie się stabilizować. Większych zagrożeń nie widzę. Myślę, że odpisy będą niższe rok do roku. Portfel kredytów z lat 2013-2016 jeszcze dojrzewa i mogą być jeszcze problemy, ale patrząc na skalę sprzedaży wydaje się, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu" - dodał.

Bank Pocztowy chce zwiększyć w tym roku saldo kredytów konsumpcyjnych o 200 mln zł i pozyskać 100 tys. nowych ROR-ów oraz sprzedać jednostki funduszy inwestycyjnych za kwotę 223 mln zł. Bank chce także odwrócić spadkowy trend liczby klientów w segmencie instytucji i zrealizować sprzedaż kredytów na poziomie 140 mln zł dla tej grupy klientów.

Liczba klientów wyniosła 1 324,8 mln na koniec ub. roku i była niższa o 11,6% w skali roku. Liczba nowych klientów detalicznych wyniosła 158 tys.

Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wyniosła 846 mln zł w ub. roku, zaś saldo tych kredytów sięgnęło 2,24 mln zł (wzrost o 5,8% r/r). Saldo kredytów ogółem spadło o 1,3% r/r do 5,456 mln zł na koniec roku, zaś saldo depozytów wzrosło o 3% r/r do 5,750 mln zł.

Prezes poinformował, że debiut EnveloBanku zaplanowany jest na połowę 2017 roku. W marcu rozpoczął się wewnętrzny pilotaż tego projektu. EnveloBank to platforma cyfrowa, rozbudowywana przez Pocztę Polską. Połączy usługi pocztowo-kurierskie z bankowo-ubezpieczeniowymi w mobilnym serwisie transakcyjnym. Bank zaoferuje nowe produkty oraz usługi płatnicze i cyfrowe.

Również w połowie roku bank przedstawi strategię do 2021 roku. "Zakończenie prac nad strategię jest zaplanowane w maju, a w czerwcu rada nadzorcza powinna ją zatwierdzić. Wówczas poinformujemy o naszych celach" - powiedział Zawadzki.

Wskaźnik kapitału własnego Tier 1 dla grupy Banku Pocztowego wyniósł 11,1% wobec 11,4% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,4% i nie zmienił się w skali roku.

(ISBnews)