Sygnity: Aktualizacja wyceny projektów obniży wynik za 2016: 2017 o ok. 62 mln złWarszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Sygnity w związku z pozostającym w toku procesem weryfikacji danych dokonywanym na potrzeby badania przez firmę audytorską sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017, zidentyfikowało znaczące ryzyko istotnej zmiany wyceny wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej, a dodatkowo dokonało aktualizacji szacunków budżetów pozostałych długoterminowych projektów informatycznych, poinformowała spółka. Powyższe zdarzenia będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016/2017 na poziomie około 62 mln zł.

"Powyższe zdarzenia [...] będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016/2017 na poziomie około 62 mln zł, z czego około 51 mln zł dotyczy projektu [z zakresu administracji publicznej]. Emitent wskazuje, że część tej kwoty powinna zostać ujęta w wynikach spółki z lat ubiegłych, przy czym na chwilę publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe precyzyjne określenie tej kwoty" - czytamy w komunikacie.

Powyższe działania spółki wynikają przede wszystkim z rekomendacji firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017 co do zmiany - przyjętego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za poprzednie okresy sprawozdawcze - sposobu ujęcia w tych sprawozdaniach znaczącej umowy o charakterze uzupełniającym do projektu oraz zmiany dotychczasowej metodologii szacowań projektów długoterminowych, podano także.

"Jednocześnie emitent informuje, iż niezależnie od wskazanych powyżej działań wynikających z badania przez firmę audytorską sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017, aktualnie w toku czynności rewizji finansowej pozostaje weryfikacja ze strony firmy audytorskiej wyniku przeprowadzonego przez spółkę testu na utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy, przy czym w ocenie emitenta na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu nie wystąpiły przesłanki dokonania aktualizacji wartości ww. aktywów" - podsumowano.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)